Datenschutz-Bestimmungen


Ochrona danych osobowych, które nam powierzasz jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności podczas korzystania z naszych usług na prowadzonej przez nas stronie internetowej https://testspring.pl (dalej także jako: Serwis).

W tym dokumencie przeczytasz w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej jako dane) oraz jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych. Prezentujemy też ważne informacje o plikach cookie i podobnych stosowanych przez nas technologiach.

Co ważne, jeśli nie akceptujesz naszej „Polityki prywatności”, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Jeśli masz jakiekolwiek sugestie lub komentarze dotyczące tego dokumentu, zadzwoń pod numer: + 48 881 201 165 lub wyślij do nas wiadomość na adres: kontakt@testspring.pl

Lub skontaktuj się z ustanowionym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych (IOD), poniżej dane kontaktowe IOD:

Bernard Jirnov, +48 12 307 00 00, mail: kancelaria@jirnov.pl

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Serwisie i jak się ono odbywa?

Spółka STARGATE TECHNOLOGY sp. z o.o. z siedzibą w Jawiszowicach (32-626) przy ul. Przecznej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000507871, NIP: 5492437939, REGON: 123108819, kapitał zakładowy w kwocie 6.000 zł wpłacony w całości. 

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: + 48 881 201 165
 • pod adresem e-mail: kontakt@testspring.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Jawiszowice (32-626), ul. Przeczna 9a

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

 • gdy korzystasz z naszych usług w Serwisie możemy zbierać w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o odwiedzanych stronach internetowych, informacje o zachowaniach w Serwisie, kliknięcia w elementy stron w Serwisie, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisu, nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Twojego systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Twojej przeglądarki;
 • gdy pytasz o ofertę za pośrednictwem aktywnych danych kontaktowych dostępnych w Serwisie, w zależności od treści przekazanej nam wiadomości, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu, dane dotyczące łączącej nas umowy, jeżeli takowa została zawarta, i inne dane przez Ciebie podane; 
 • jeśli kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe (w szczególności Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn) lub czat, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych lub czatu.

W jaki sposób pobieramy dane?

 • używając plików cookie;
 • z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;
 • z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych i czata,
  o ile wybierzesz taką formę kontaktu z nami.

Do czego używamy Twoich danych?

 • do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, w szczególności świadczenia zamówionych przez Ciebie usług, realizacji umówionych wizyt i obsługi korespondencji,
 • do działań marketingowych, tj. do przesyłania Ci powiadomień o produktach
  i usługach;  
 • do celów analitycznych, aby poprawić jakość działania Serwisu;
 • do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Serwisu;

Formularz kontaktowy– co i jak przetwarzamy?

1. Informujemy, iż korzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://testspring.pl/pl/kontakt wiąże się z podaniem następujących danych osobowych: 

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) numer telefonu

2. Przetwarzanie Danych osobowych, o których mowa w ust. 1  następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – to jest: 

– wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, i/lub

– pozostaje niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności do realizacji wizyty, obsługi procesu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania mailowe i telefoniczne, za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w Serwisie, i/lub

– pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– pozostaje niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności:

a) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora,

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem lub przetwarzaniem danych osobowych.

2. Wypełnienie formularza kontaktowego za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://testspring.pl/pl/kontakt pozostaje równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wskazanych w nim danych. Zgoda zostaje udzielona w procesie wypełnienia formularza przez zaznaczenie odpowiedniego pola typu CheckBox. Udzielenie zgody i przekazanie danych jest dobrowolne ale konieczne do skorzystania z przesłania wiadomości poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.

3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka  STARGATE TECHNOLOGY sp. z o.o. z siedzibą w Jawiszowicach (32-626) przy ul. Przecznej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000507871, NIP: 5492437939, REGON: 123108819.

4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzeniem RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu obsługi procesu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a nadto w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

5. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w ustępach powyżej jest dobrowolne, z zaznaczeniem, iż dla obsługi korespondencji konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu. Zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres: kontakt@testspring.pl

6. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane realizację ich uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i poprawienia/ sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do  żądania przeniesienia danych, korzystając z mechanizmów dostępnych przez zasoby Administratora. Wykonanie praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się drogą elektroniczną na adres:  kontakt@testspring.pl bądź też drogą pocztową na adres Administratora. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdej osobie, której dane są przetwarzane

przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym, którego kompetencje określa RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań w sposób dozwolony niniejszą Polityką oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, Administrator oświadcza, iż spełnione zostaną warunki z art. 46 lub art. 49 RODO, zezwalające na takie przekazanie.

12. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

13. W zasobach strony internetowej https://testspring.pl/pl Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

14. Dane osobowe, o których mowa w ust.1  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów jakim przetwarzanie służy, po upływie tych terminów zostaną usunięte. Okresy przetwarzania kształtują się następująco, w przypadku:

• realizacji  zapytania – w czasie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi na zapytanie, ale jeżeli  zapytanie stanowiło zapytanie o przesłanie oferty lub zawarcie umowy – w czasie do 3 miesięcy od dnia przesłania przez Administratora oferty na zapytanie, chyba że wcześniej zostanie zawarta umowa lub złożone oświadczenie o braku zainteresowania jej zawarciem. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;

• realizacji umowy– w czasie niezbędnym do jej realizacji, to jest co najmniej do określonego w umowie terminu końcowego jej realizacji oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zapytaniem – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zapytaniem – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

• określonym w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały wyrażone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody – albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

15. Administrator może przeprowadzać profilowanie udostępnionych mu danych osobowych. Profilowanie danych osobowych stanowi jedną z technik przetwarzania danych osobowych,  polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane są przetwarzane, a w szczególności analizy lub prognozy jej osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania i postawy pod kątem działań marketingowych.  Profilowanie danych Użytkownika odbywa się za jego wyraźną zgodą Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Kontaktowym.

Proces profilowania danych przeprowadzany przez Administratora ma w całości charakter zautomatyzowany i polega na zbieraniu i przetwarzaniu w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, płeć. Nadto, Administrator może dokonywać profilowania danych na podstawie informacji, udzielanej przez Użytkownika pod kątem preferencji zakupowych i reakcji na otrzymywane oferty, reklamy i rabaty. 

Profilowanie ma na celu i skutkuje przygotowaniem dla Użytkownika spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji.

Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Administratora. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie. Dla swojej skuteczności sprzeciw powinien być wyrażony poprzez przesłanie informacji o braku dalszej zgody na profilowanie danych na adres e-mail Administratora.

Pliki cookie

Gdy korzystasz z naszych Serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w Serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisu dla naszych Klientów. Niektóre funkcjonalności Serwisu nie będą działały w sytuacji,
gdy nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookie.

Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego
i powracającego użytkownika Serwisów.

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w następujących celach: ………………………………….

Do czego wykorzystujemy pliki cookie?

 • przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest strona Serwisu. 
  Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwisu pod kątem odwiedzających nas użytkowników;
 • aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu i ułatwić Ci ich przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Twoich potrzeb;
 • w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do Twoich preferencji; 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookie były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w używanej przeglądarce, przykładowo w następujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Opcje internetowe”, a następnie w sekcji ”Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję  “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo”” i wyłączyć pliki cookie.
 3. W przeglądarce Google Chrome należy: wybrać z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Ustawienia”, a następnie “Prywatność i bezpieczeństwo” a kolejno: „Pliki cookie i inne dane witryn” i wybrać: „Blokuj pliki cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”.

Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics. do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne Serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.